Zgłaszanie naruszeń

Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (operator systemu SALESmanago) ustanowił następujący adres e-mail jak punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich i Unii Europejskiej oraz odbiorców naszych usług, na potrzeby stosowania aktu o usługach cyfrowych:

notify@salesmanago.com

Benhauer sp. z o.o. przyjmuje zgłoszenia w powyższym zakresie, dokonane w języku polskim oraz angielskim.

Zasady walidacji danych wsadowych i wyjściowych zostały określone w Polityce antyspamowej dostępnej tutaj.

Benhauer sp. z o.o. umożliwia zgłoszenie obecności w systemie SALESmanago informacji, które dana osoba uważa za nielegalne treści, z wykorzystaniem poniższego formularza.

Zgłoś naruszenie

 1. Administratorem danych osobowych jest Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisława Klimeckiego 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000523346, REGON 122334666, NIP 6762447754. (dalej: Benhauer lub Administrator).
 2. Dane osobowe przekazane w formularzu będą przetwarzane:
  • a. dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • b. w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora m.in. w zakresie usług IT.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że zgłoszenie dotyczy informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE
 6. Dane osobowe będą przetwarzane również z użyciem narzędzi/systemów dostarczanych przez podmioty wspierające Administratora, które mają siedzibę lub przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim wypadku, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w danym kraju, np. na podstawie Ram ochrony danych UE-USA.
 7. Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 8. Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
  • a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a jeżeli dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy, posiadają Państwo również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – gdy dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
  • c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl).
 9. Dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wskazano poniżej: