Regulamin SALESmanago

 

Niniejszy Regulamin określa ramy prawne korzystania z systemu SALESmanago służącego do automatyzacji działań marketingowych oraz korzystania z niniejszej strony internetowej.

§1 (definicje pojęć)

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. SALESmanago – System informatyczny Online służący do automatyzacji działań marketingowych.
 3. Użytkownik – to ty o ile masz o pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) lub też jesteś niepełnoletni powyżej 13 lat i zaakceptowałeś Regulamin.
 4. Konto Użytkownika – konto służące do korzystania z Usługi co oznacza korzystanie z wybranego i opłaconego pakietu.
 5. Profil Użytkownika – mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego Operatora, umożliwiający Użytkownikowi wprowadzenie, zatrzymanie lub modyfikacji danych o osobie umożliwiających poprawne korzystanie z funkcjonalności Serwisu, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu.
 6. Usługi – usługi elektroniczne w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) dostępne w ramach Kont Użytkowników.
 7. Strona Internetowa – (strona WWW) to dokument utworzony w jednej z odmian języka SGML (HTML, XML, PHP), pobierany z serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki (jeden adres www).
 8. Operator – Benhauer Sp. z o.o. działająca pod adresem ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, NIP: 676 244 77 54. REGON: 122334666.

§2 (oświadczenia Operatora i Użytkowników Systemu)

 1. Operator oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich użytkowników SALESmanago.
 2. Użytkownicy oświadczają, że nie będą wykorzystywać SALESmanago w sposób łamiący ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego.

§3 (prawa i obowiązki Operatora)

 1. Operator ma prawo do zablokowania konta każdego użytkownika który łamie zasady zapisane w tym Regulaminie i wypowiedzenia umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Operator ma prawo do zablokowania konta użytkownika, który łamie ogólnie przyjęte zasady i normy korzystania z tego typu serwisów.
 3. Operator dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak największy poziom usług dostępnych w ramach SALESmanago. W przypadku czasowej lub przedłużającej się przerwy w świadczeniu usług z jakiegokolwiek powodu, Operator wyłączony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym odpowiedzialności prawnej za szkody materialne czy moralne spowodowane niedostępnością usługi.

§4 (rejestracja i akceptacja Regulaminu)

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu.
 2. Wszelkie cenniki korzystania i zasady korzystania z usług płatnych dostępne są w koncie Użytkownika i na stronie głównej i podstronach serwisu SALESmanago.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • b. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora wszelkich danych osobowych,
  • c. wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej,
  • d. zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora na otrzymywanie informacji handlowej na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail lub telefonii komórkowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

§5 (postępowania reklamacyjne)

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Operatorowi w formie elektronicznej na adres info@salesmanago.pl i określać:
  • a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,
  • b. zarzuty Użytkownika,
  • c. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.

§6 (obowiązki użytkownika)

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • a. informowania Operatora o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
  • b. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu,
  • c. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  • d. nie naruszania praw osób.

§7 (ograniczenia techniczne i merytoryczne)

 1. Operator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje ani parametrów dostępności a przydatności Serwisu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  • b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • c. szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją Twojej Użytkowniku nieostrożności,
  • d. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • e. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  • f. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  • b. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu,
  • c. zmiany parametrów Konta lub Profilu Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  • d. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

§8 (poufność)

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Operatora w sytuacjach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Operator. Każdy Użytkownik ma prawo:
  • a. wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
  • b. do poprawiania tych danych,
  • c. do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont Użytkowników,
 3. Operator zobowiązuje dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika.
 4. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy informacji:
  • a. powszechnie znanych,
  • b. których udostępnienie nastąpiło na podstawie zgody Użytkownika,
  • c. których udostępnienie nastąpiło na żądanie odpowiednich organów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 5. Operator zobowiązuje się do nie ujawniania danych wprowadzanych do systemu i przechowywanych przez Użytkownika w ramach swojego konta, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika. Właścicielem danych wprowadzonych do systemu w ramach Konta Użytkownika pozostaje Użytkownik. Operator zapewnia bezpieczeństywo danych przechowywanych w systemie.
 6. Operator zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek celów danych wprowadzonych do Systemu przez Użytkownika, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika.

§9 (opłaty za korzystanie z systemu)

 1. Użytkownik ponosi opłatę abonamentową za korzystanie z systemu w zależności od wybranego pakietu. Poszczególne narzędzia marketingowe wraz z cennikiem dostępne są na stronie internetowej https://appstore.salesmanago.pl/#/pricing.
 2. Użytkownik może skorzystać z promocji polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu mu jednego z następujących narzędzi marketingowych: Live Chat, Pozyskuj klientów, Powiadomienia web push. W ramach bezpłatnej promocji nie można łączyć ze sobą narzędzi marketingowych. Aby skomponować pakiet składający się z więcej niż jednego narzędzia marketingowego, konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy udzielenia licencji na system SALESmanago Marketing Automation w ramach wybranego pakietu BASIC, PRO lub Enterprise. Niniejsza promocja jest ważna do odwołania.
 3. Użytkownik może anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie bez dodatkowych opłat. Za wyjątkiem bezpłatnych subskrypcji w okresie obowiązywania promocji, płatność za subskrypcję jest pobierana za miesiąc z góry. Użytkownik, który rozwiązał umowę, w trakcie miesiąca może oczekiwać zwrotu kosztów, które zapłacili z góry za korzystanie z licencji po dacie zakończenia umowy.

§10 (postanowienia końcowe)

 1. Akceptując warunki Regulaminu Użytkownik zawiera z operatorem umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
 4. Użytkownicy SALESmanago są zobowiązani do kontrolowania zmian w Regulaminie pod Adresem www.SALESmanago.pl.