Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisława Klimeckiego 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000523346, REGON 122334666, NIP 6762447754 (zwany dalej: “Benhauer” lub “Administrator”).

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Administrator danych osobowych przetwarza w szczególności dane następujących kategorii osób:

Kategoria osób Zakres danych
Kandydaci do pracy dane osobowe wynikające z przepisów prawa (w szczególności z Kodeksu pracy); dane dobrowolnie przekazane przez kandydatów w toku rekrutacji
Kontrahenci, ich przedstawiciele, osoby realizujące umowę oraz osoby wyznaczone do kontaktu dane osobowe wynikające z przepisów prawa, niezbędne do księgowania i wystawiania faktur (np. firma, NIP, REGON, adres); dane niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko)
Klienci, którzy korzystają z darmowej wersji trial,wersji demo lub kont darmowych imię, nazwisko, firma, kraj, firmowy adres e-mail, numer telefonu, adres strony internetowej
Osoby, które zapisały się do usługi newsletter adres e-mail
Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych imię, nazwisko, nazwa firmy, kraj, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej
Osoby, które zapisały się na szkolenia lub webinary imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej
Użytkownicy strony SALESmanago numer identyfikacyjny użytkownika, preferencje i aktywność użytkownika na stronie SALESmanago, inne informacje niezbędne do funkcjonowania strony
Osoby, które przesyłają zapytania telefonicznie, pocztą e-mail lub poprzez formularze kontaktowe imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania

Zasady przetwarzania danych osobowych

Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego w szczególności z art. 22^1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w zakresie wykraczającym poza dane określone w przepisach prawa (w szczególności z art. 22^1 § Kodeksu pracy), dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, o ile taka zgoda została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych oraz dostawcy usług IT i inne firmy przetwarzające dane na zlecenie Administratora.

Okres przechowywania: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody.

Dobrowolny/obowiązkowy charakter podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa, w szczególności art. 22^1 Kodeksu pracy, jest obligatoryjne. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody jest dobrowolne, a brak ich podania nie spowoduje negatywnych konsekwencji.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:Administrator nie przekazuje danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane w celu:

 • realizacji umowy zawartej pomiędzy kontrahentem a Administratorem lub w celu podjęcia działań na żądanie kontrahenta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT, wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego dochodzenia oraz obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów, osób realizujących umowę oraz osób wyznaczonych do kontaktu będą przetwarzane w celu:

 • nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego dochodzenia oraz obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora m.in. w zakresie usług IT.

Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane przetwarzane w celach kontaktowych będą przechowane przez okres trwania relacji biznesowych.

Dobrowolny/obowiązkowy charakter podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy łączącej strony.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Dane osobowe będą przetwarzane również z użyciem narzędzi/systemów dostarczanych przez podmioty wspierające Administratora, które mają siedzibę lub przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w danym kraju, np. na podstawie Ram ochrony danych UE-USA.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe klientów, którzy korzystają z wersji trial, demo lub kont darmowych, będą przetwarzane w celu:

 • realizacji umowy zawartej poprzez akceptację regulaminu, przedmiotem której jest udzielenie dostępu do wersji darmowej, trial lub demo systemu oferowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ewentualnego dochodzenia oraz obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora m.in. w zakresie usług IT.

Okres przechowywania: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy o korzystanie z wersji trial produktu, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wykupienia płatnej wersji produktu, konto trial lub darmowe zostanie przekształcone w konto z pełnym dostępem do wykupionych usług. W takim wypadku dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

Dobrowolny/obowiązkowy charakter podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania dostępu do wersji darmowej lub trial produktu.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Dane osobowe będą przetwarzane również z użyciem narzędzi/systemów dostarczanych przez podmioty wspierające Administratora, które mają siedzibę lub przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w danym kraju, np. na podstawie Ram ochrony danych UE-USA.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Cele i podstawy przetwarzania danych:Dane osobowe osób, które zapisały się do usługi newsletter, będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania spersonalizowanych treści marketingowych dotyczących Administratora oraz jego produktów, zgodnie z wyrażoną zgodą na przesyłanie takich informacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych oraz dostawcy usług IT i inne firmy przetwarzające dane na zlecenie Administratora.

Okres przechowywania: Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail. Zgodę można cofnąć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres dpo@salesmanago.com lub przez kliknięcie przycisku do anulowania subskrypcji, który jest dostępny w wiadomościach e-mail przesyłanych w ramach newslettera.

Dobrowolny/obowiązkowy charakter podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji handlowych w ramach usługi newsletter.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty wspierające Administratora, które mają siedzibę lub przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w danym kraju, np. na podstawie Ram ochrony danych UE-USA.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Cele i podstawy przetwarzania danych:Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowych i marketingowych z wykorzystaniem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu, co stanowi uzasadniony cel Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykazania zgodności działań Administratora z prawem, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego dochodzenia oraz obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora m.in. w zakresie usług IT oraz partnerzy sprzedażowi Administratora.

Okres przechowywania:Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub numer telefonu. Zgodę można cofnąć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres dpo@salesmanago.com. W ograniczonym zakresie, dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dobrowolny/obowiązkowy charakter podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich przekazania nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Dane osobowe będą przetwarzane również z użyciem narzędzi/systemów dostarczanych przez podmioty wspierające Administratora, które mają siedzibę lub przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w danym kraju, np. na podstawie Ram ochrony danych UE-USA.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe, osób, które zapisały się na szkolenia lub webinary, będą przetwarzane w celu:

 • realizacji umowy zawartej poprzez akceptację regulaminu, przedmiotem której jest zorganizowanie szkolenia albo lub webinaru, w tym przesyłania powiadomień dotyczących wydarzenia oraz weryfikacji obecności na samym wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych oraz dostawcy usług IT.

Okres przechowywania:Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu.

Dobrowolny/obowiązkowy charakter podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu.

Przekazanie danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych: Dane osobowe będą przetwarzane również z użyciem narzędzi/systemów dostarczanych przez podmioty wspierające Administratora, które mają siedzibę lub przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w danym kraju, np. na podstawie Ram ochrony danych UE-USA.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Cele i podstawy przetwarzania danych:Dane osobowe użytkowników strony SALESmanago, będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia pomiarów analitycznych i statystycznych na stronie Administratora, w tym w zakresie ruchu na stronie oraz w celu lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika, zgodnie ze zgodą na używanie plików cookies na urządzeniu, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych oraz dostawcy usług IT i inne firmy przetwarzające dane na zlecenie Administratora.

Okres przechowywania: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres żywotności poszczególnych plików cookies lub do czasu wycofania zgody na używanie i instalowanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Zgodę można cofnąć klikając przycisk “Zarządzaj plikami cookie”, który znajduje się na dole strony.

Dobrowolny/obowiązkowy charakter podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Przekazanie danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych: Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty wspierające Administratora, które mają siedzibę lub przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w danym kraju, np. na podstawie Ram ochrony danych UE-USA.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Cele i podstawy przetwarzania danych:Dane osobowe osób, które przesyłają zapytania, będą przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych w odpowiedzi na zgłoszoną prośbę, co stanowi uzasadniony cel Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych oraz dostawcy usług IT.

Okres przechowywania: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji mailowej lub udzielania odpowiedzi na pytania zadane telefonicznie, a następnie przez okres archiwizacji tych danych, za wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymana zostanie zgoda na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych lub nawiązana zostanie relacja biznesowa. Wówczas okres przechowywania będzie zgodny z okresem przechowywania danych “osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych” lub “kontrahentów, ich przedstawicieli, osób realizujących umowę oraz osób wyznaczonych do kontaktu”.

Dobrowolny/obowiązkowy charakter podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niezbędne do otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Prawa osób, których dane są przetwarzane


Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a jeżeli dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, posiadają Państwo również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, o ile dane przetwarzane były na podstawie tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Prawo do wniesienia skargi

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
kancelaria@uodo.gov.pl

Dane kontaktowe Administratora

Administrator danych osobowych:
Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(Operator Salesmanago)
ul. Stanisława Klimeckiego 4
30-705 Kraków
e-mail: rodo@salesmanago.com

Inspektor ochrony danych:
Marcin Lis
e-mail: dpo@salesmanago.com

Informacje dotyczące stosowania plików cookie i innych podobnych technologii

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby usprawnić doświadczenie użytkownika.

Pliki cookie mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony. Do przechowywania na urządzeniu użytkownika plików cookie, które nie są niezbędne do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania strony, wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgody użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie mogą być umieszczane przez podmioty, z usług których korzystamy na naszej stronie. W takich wypadkach, dane mogą być częściowo zbierane również przez te podmioty. Dzieje się tak w przypadku korzystania z Google Analytics. Zasady przetwarzania danych przez Google są dostępne tutaj.

Strona internetowa używa plików cookie, które mogą przykładowo służyć do personalizowania treści na stronie, dostarczania niektórych funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu na stronie. Możemy również przekazywać informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy, którzy mogą łączyć te danez innymi informacjami, które zostały im przekazane bezpośrednio przez użytkowników lub które zebrali podczas korzystania z ich usług. Szczegółowe informacje dotyczące celu przechowywania plików i dostępu do informacji przechowywanych w Twojej przeglądarce zostały opisane w banerze cookie, który dostępny jest po kliknięciu przycisku “Zarządzaj plikami cookie” na dole strony.

Informacje dotyczące przeglądarki

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym momencie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane, co pozwala nam przechowywać te informacje na urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Pliki cookie mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony. Do przechowywania na urządzeniu użytkownika plików cookie, które nie są niezbędne do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania strony, wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgody użytkownika.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej:

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.