Wykorzystujemy cookies na rzecz lepszego Customer Experience. Więcej informacji znajdziesz w naszym Regulaminie.

SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

REJESTRACJA

Regulamin „Poleć system SALESmanago i zarabiaj”

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki usługi „Poleć system SALESmanago i zarabiaj” (dalej: Usługa). Usługa jest wykonywana zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 późn. zm.).
 2. Usługa jest świadczona przez Benhauer sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, NIP: 676 244 77 54 REGON: 122334666, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523346 (dalej: Usługodawca).
 3. Usługobiorcą może być przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługa polega na pieniężnym premiowaniu Usługobiorców z Usługodawcą za to, że rekomendują podmiotom trzecim system SALESmanago będący własnością Usługodawcy, dostępny pod adresem https://www.salesmanago.pl/ w taki sposób, że podmiot trzeci zawrze umowę dotyczącą systemu SALESmanago z polecenia.
 5. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wyrażają zgodę na prze;twarzanie przez Usługodawcę ujawnionych mu danych osobowych w celu wykonania Usługi.
 6. Wykonanie Usługi premiowane jest Wynagrodzeniem i Prowizją.
 7. Podmiot trzeci, któremu rekomendowany jest system SALESmanago, może być przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową o charakterze umożliwiającym wykorzystanie systemu SALESmanago.
 8. Usługodawca oświadcza, że Usługa nie stanowi konkursu, gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w Ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), ani nie stanowi systemu sprzedaży lawinowej przewidzianego w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm).

§ 2

 • Usługa może być realizowana od dnia 1.11.2017 r. do odwołania.

§ 3

 1. Usługobiorca zgłasza gotowość wykonania Usługi poprzez rejestrację w serwisie dostępnym pod adresem https://www.salesmanago.pl/info/recommendations.htm (dalej: Serwis) i akceptację Regulaminu.
 2. Rejestracja następuje poprzez wskazanie następujących danych:
  • dotyczących Usługobiorcy – nazwa przedsiębiorcy, siedziba, adres, numer NIP, numer rachunku bankowego
  • dotyczących podmiotu trzeciego – nazwa przedsiębiorcy, siedziba, adres, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Usługodawca ma prawo odmówić rejestracji lub uznać ją za niedokonaną w razie gdy: Usługobiorca w przeszłości rekomendował podmioty trzecie niezdolne do zawarcia Umowy, Usługobiorca wykonywał w przeszłości Usługę albo budzi swą działalnością przypuszczenie, że będzie wykonywał Usługę z naruszeniem ogólnych zasad współżycia społecznego i etyki biznesowej mającej bezpośredni wpływ na wizerunek Benhauer i SALESmanago.
 4. Wykonanie Usługi ma charakter jednorazowy, co nie wyłącza możliwości wielokrotnego wykonania Usług.

§ 4

 1. Wynagrodzenie za wykonanie Usługi wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.
 2. Usługę uważa się za wykonaną w razie łącznego spełnienia przesłanek:
  • zawarcia przez podmiot trzeci i Usługodawcę umowy licencyjnej w wersji PRO bądź ENTERPRISE na system SALESmanago (dalej: Umowa),
  • wykazania, iż podmiot trzeci Umowę zawiera w związku z rekomendacją uczynioną przez Usługobiorcę,
  • obowiązywania Umowy w okresie minimum 6 miesięcy,
  • dokonania przez podmiot trzeci na rzecz Usługodawcy zapłaty z tytułu zawartej z nim Umowy za pierwszy pełny okres rozliczeniowy.
 3. W razie regulowania przez podmiot trzeci należnych zobowiązań finansowych przez trzy kolejne następujące po sobie okresy rozliczeniowe, Usługobiorca nabywa uprawnienie do wypłaty Prowizji. Kwota Prowizji brutto stanowi 50% wartości netto opłaconych przez podmiot trzeci na rzecz Usługodawcy faktur VAT za trzy kolejne następujące po sobie okresy rozliczeniowe.
 4. Pomimo spełnienia warunków do wypłaty Wynagrodzenia i Prowizji, Usługodawca może odmówić wypłaty Wynagrodzenia i/lub Prowizji w następujących sytuacjach: Usługobiorca w przeszłości rekomendował podmioty trzecie niezdolne do zawarcia Umowy, podmiot trzeci wykonuje Umowę nienależycie, podmiot trzeci wykonuje Umowę z naruszeniem ogólnych zasad współżycia społecznego i etyki biznesowej mającej bezpośredni wpływ na wizerunek Benhauer i SALESmanago, zawarcie Umowy z podmiotem trzecim nastąpiło w wyniku rozwiązania podobnej umowy z Usługodawcą okresie 6 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy.

§ 5

 1. Po odnotowaniu przez Usługodawcę zapłaty przez podmiot trzeci za pierwszy okres rozliczeniowy w wykonaniu Umowy, Usługodawca zapłaci Usługobiorcy Wynagrodzenie.
 2. Po odnotowaniu przez Usługodawcę zapłaty przez podmiot trzeci za trzy pierwsze okresy rozliczeniowe w wykonaniu Umowy, Usługodawca wypłaci Usługobiorcy Prowizję.
 3. Podstawą zapłaty Wynagrodzenia i/lub Prowizji jest otrzymanie przez Usługodawcę prawidłowo wystawionej przez Usługobiorcę faktury VAT. Faktura VAT powinna być nadana na adres office@salesmanago.pl, a jej odbiór potwierdzony przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca dokona zapłaty Wynagrodzenia i/lub Prowizji na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

§ 6

 1. Reklamacja Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi winna zostać przesłana Usługodawcy w formie elektronicznej na adres office@salesmanago.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 14 dni.
 3. Reklamacja powinna określać:
  • dane Usługobiorcy umożliwiające kontakt z nim,
  • zarzuty Usługobiorcy,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • proponowane rozstrzygnięcie problemu.

§ 7

 1. Wymagania techniczne do wykonania Usługi:
  • Połączenie z siecią Internet,
  • Oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  • natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Usługobiorca naruszy postanowienia Regulaminu,
  • zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  • zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 3. Usługodawca zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego, w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje dostępności Serwisu ani jego prawidłowego działania.

§ 8

 1. Usługobiorca przystępując do świadczenia Usługi akceptuje postanowienia Regulaminu.
 2. Wykonanie Usługi podlega jurysdykcji polskich sądów powszechnych, organów, urzędów i instytucji oraz prawu polskiemu, zwłaszcza w zakresie rozliczeń prawnopodatkowych.
 3. Usługobiorca ma możliwość pobrania i przechowywania niniejszego regulaminu klikając tutaj.