Wykorzystujemy cookies na rzecz lepszego Customer Experience. Więcej informacji znajdziesz w naszym Regulaminie.

Kalkulator ROI

Kalkulator dla B2B

Bez SM
Z SM
Marketing
Liczba kontaktów w MQL(1)
 
Konwersja w SAL(2)
 
Liczba kontaktów w SAL(3)
 
 
Sprzedaż
Konwersja SAL w SQL(4)
 
Liczba SQL(5)
 
 
Konwersja SQL w klientów(6)
 
Liczba klientów(7)
 
 
CLV (długookresowa wartość klienta)(8)
 
Łączne przychody(9)
 
 
Koszty marketingu(10)
 
Koszty sprzedaży(11)
 
Koszty systemu SALESmanago(12)
0.00zł
 
Suma kosztów sprzedaży(13)
 
 
Łączne koszty(9)
 
 
Marża(14)
 
Dochód(15)
 
 
Zysk(16)
 
 
ROI(17)
 
 

Wpływ SALESmanago na konwersję SAL: +48%
Wpływ SALESmanago na konwersję SQL: +36%
Wpływ SALESmanago na konwersję w klientów: +20%

* średni wskaźniki efektywności SALESmanago wyliczony na podstawie analizy działań klientów

 1. Liczba kontaktów w MQL – oznacza liczbę adresów email, których właściciele zostali zakwalifikowani do grupy MQL. Marketing Qualified Lead (MQL), czyli osoba, która do której mamy dane kontaktowe i jednocześnie przeszła ona wstępną kwalifikację i została uznana za potencjalnego klienta. Żeby zakwalifikować kogoś jako MQL należy zdefiniować zasady kwalifikacji. Może to być osiągnięcie jakiegoś scoringu ( przykładowo: 20 punktów w sytuacji, gdy przyznajemy 2 punkty za odwiedzenie każdej podstrony), może to być dopasowanie do profilu idealnego klienta ( na przykład członek zarządu małej firmy w przypadku, gdy świadczymy usługi B2B właśnie dla takich klientów), może to być już sam fakt zapisania się na formularz.

 2. Konwersja w SAL – procent kontaktów, które z MQL stały się SAL.

  Sales Accepted Leads (SAL), to leady, które zostały przekazane przez dział marketingu do handlowców. To ci, którzy zostali zakwalifikowani jako obiecujący potencjalni klienci. Nie są jeszcze gotowi na złożenie im oferty, jednak należy już podjąć w stosunku do nich działania sprzedażowe.

 3. Liczba kontaktów w SAL – liczba adresów email, których właściciele zostali zakwalifikowani do grupy SAL.

 4. Konwersja SAL w SQL – procent kontaktów , które z SAL stały się SQL. Sales Qualified Lead (SQL), czyli osoba, która została zakwalifikowana jako gotowa do zakupu. Konsekwencją takiej kwalifikacji powinno być złożenie oferty. Dąży się do skrócenia czasu reakcji na konwersję w SQL – dzięki Marketing Automation udaje się skrócić ten okres do mniej niż 24 godzin, podczas gdy bez tych systemów trwa to niemal dwukrotnie dłużej.

 5. Liczba SQL – Liczba adresów email, których właściciele zostali zakwalifikowani do grupy SQL.

 6. Konwersja SQL w klientów – procent kontaktów z grupy SQL które dokonały zakupu.

 7. Liczba klientów – liczba kontaktów które dokonały zakupu.

 8. CLV (Customer Lifetime Value ) – długookresowa wartość klienta, jest to wartość bieżąca wyrażonych w wartościach pieniężnych korzyści netto wynikających z relacji z klientem.

 9. Łączne przychody i koszty – zestawienie sumarycznych przychodów i kosztów

 10. Koszty marketing – koszty poniesione na działalność marketingową

 11. Koszty sprzedaży – koszty poniesione na działalność sprzedażową

 12. Koszty systemu SALESmanago – koszty zakupu licencji na system SALESmanago, zależne od ilości kontaktów monitorowanych

 13. Suma kosztów sprzedaży – koszty poniesione na działalność sprzedażową wraz z kosztami zakupu licencji na system SALESmanago

 14. Marża – procentowo wyrażona suma przychodów ze sprzedaży, pomniejszona o koszty sprzedanych towarów.

 15. Dochód – Iloczyn marży i przychodu

 16. Zysk – Różnica dochodu i kosztów

 17. ROI (Return of Investment) – zwrot z inwestycji – iloraz zysku netto przez całkowite koszty.

Kalkulator dla eCommerce

Bez SM
Z SM
Marketing
Liczba kontaktów w bazie(1)
 
CTR(2)
 
Współczynnik konwersji(3)
 
Liczba konwersji(4)
 
 
% monitorowanych kontaktów(5)
0.00%
20.00%
Liczba monitorowanych kontaktów(6)
0
 
Współczynnik CTR z MA(7)
0%
 
Współczynnik konwersji z MA(8)
0%
 
Konwersje z MA(9)
0
 
Wartość zakupu(10)
 
Dochód(11)
 
 
Koszt marketingu(12)
 
Koszt systemu e-mail marketing(13)
0.00 zł
Koszt systemu SALESmanago(14)
0.00 zł
 
Łączne koszty(15)
 
 
ROI(16)
 
 

Zwiększenie CTR: +300%
Zwiększenie wsp. konwersji: +250%
Zwiększenie w. koszyka: +125%

* średni wskaźniki efektywności SALESmanago wyliczony na podstawie analizy działań klientów

 1. Liczba kontaktów w bazie – ilość adresów email w posiadanej bazie danych

 2. CTR – Click Through Rate – współczynnik kliknięć dla klasycznych mailingów, to stosunek liczby osób które kliknęły w dany mailing do liczby odbiorców ogółem

 3. Współczynnik konwersji – stosunek liczby osób które dokonały zakupu do ogółu osób odwiedzających witrynę z klasycznego mailingu

 4. Liczba konwersji – liczba osób które dokonały zakupu

 5. % monitorowanych kontaktów – stosunek ilości kontaktów, których zachowania na stronie WWW monitoruje system SALESmanago do ogółu kontaktów w bazie

 6. Współczynnik CTR z MA – współczynnik kliknięć dla mailingów wysyłanych przez system SALESmanago

 7. Współczynnik konwersji z MA – stosunek liczby osób które dokonały zakupu do ogółu osób odwiedzających witrynę z mailingu SALESmanago

 8. Konwersje z MA – liczba osób które dokonały zakupu

 9. Wartość zakupu– średnia kwota zakupu w jednym koszyku

 10. Dochód – suma wszystkich wpływów

 11. Koszt marketingu – koszty działalności marketingowej

 12. Koszt systemu e-mail marketing – koszty wykorzystania systemu do klasycznego e-mail marketingu

 13. Koszt systemu SALESmanago – koszty licencji na wykorzystanie systemu SALESmanago, zależne od ilości kontaktów monitorowanych

 14. Łączne koszty – suma kosztów ogółem

 15. ROI (Return of Investment) – zwrot z inwestycji – iloraz zysku netto przez całkowite koszty.